WInput
io
write
Output RichIOProducer
writeLn
RichIOStringOutput
writeSeg
Output