Writes
lift
write
Writes DoubeWrites IntWrites JValueWrites StringWrites