Package ru.vyarus.dropwizard.guice.module.context.info